چهارشنبه 5 شهریور 1399

لوح یادبود گروه کار نمونه شرکت فن آوران کاشت زاگرس در سال 1398

چهارشنبه 5 شهریور 1399

لوح یادبود نماینده گروه کار ملی بخش کشورزی در سال 1398