شنبه 7 تیر 1399

میکسر کوکوپیت را به صورت اصولی مخلوط میکند و آن را جهت بستر کشت آماده میکند.