شنبه 27 دی 1399

اجزای اصلی دستگاه بذرکار سینی نشا برنج عبارتند از:خاک ریزی، آبیاری، بذر ریزی، و روگیری بذر

چهارشنبه 26 شهریور 1399

( 16* 8 ) 128

چهارشنبه 26 شهریور 1399

تعداد حفره ( 14 * 8 ) 112

چهارشنبه 26 شهریور 1399

تعداد حفره ( 13 * 7 ) 91

چهارشنبه 26 شهریور 1399

تعداد حفره( 12 * 6 ) 72

چهارشنبه 26 شهریور 1399

تعداد حفره: ( 10 * 5 ) 50

یک شنبه 8 تیر 1399

پرکن سینی نشا بعد از میکس شدن کوکوپیت توسط میکسر سینی ها را از کوکوپیت پر کرده و بسترسازی کشت را انجام میدهد.

شنبه 7 تیر 1399

دستگاه خط کامل مدل N1800/98 شامل میکسر،پرکن،بذرکار،پوشاننده ی روی بذر،تونل آبیاری