چهارشنبه 5 شهریور 1399

لوح یادبود انتخاب نماینده ی به عنوان کارگر نمونه سی امین جشنواره امتنان در سال 1397