شنبه 27 دی 1399

اجزای اصلی دستگاه بذرکار سینی نشا برنج عبارتند از:خاک ریزی، آبیاری، بذر ریزی، و روگیری بذر