یک شنبه 8 تیر 1399

بوم آبیاری جهت آبیاری یکنواخت و اصولی نشا در گلخانه

شنبه 7 تیر 1399

تونل آبیاری پس از پوشاندن بذر توسط دستگاه،پیش از انتقال سینی ها به خزانه آبیاری اولیه را اصولی انجام میدهد.