احداث گلخانه
روش احداث گلخانه با توجه به نشریه ی مبانی و ضوابط گلخانه شماره ی 472 در این مقاله بیان شده است.

تاریخ انتشار : 1399/7/2 نمایش : 77 نظرات : 0

بوم آبیاری چیست و چه کاربردی دارد؟
بهترین راه آبیاری گلخانه استفاده از بوم آبیاری است که هم باعث صرفه جویی در مصرف آب میگردد و هم به دلیل آبیاری یکنواخت و اصولی موجب تولید نشا با کیفیت میگیردد.

تاریخ انتشار : 1399/6/22 نمایش : 217 نظرات : 0

پرلیت چیست؟
پرلیت یک بستر کشت است که در تولید نشا و انواع کشت های گلخانه ای کاربرد فراوان دارد. معمولا بصورت مخلوط با سایر بسترهای کشت استفاده میشود و به تنهایی توصیه نمیشود.

تاریخ انتشار : 1399/6/17 نمایش : 124 نظرات : 0

کوکوپیت چیست؟
کوکوپیت چیست و چگونه استفاده میشود؟تفاوت کوکوپیت با دیگر بسترهای کشت چیست؟

تاریخ انتشار : 1399/6/9 نمایش : 176 نظرات : 0

روش تولید نشا
روش تولیدنشا: امکانات و تجهیزات موردنیاز جهت اه اندازی یک واحد تولید نشا مکانیزه

تاریخ انتشار : 1399/5/29 نمایش : 299 نظرات : 0